اخبار

شرکت CANGO در اجلاس سران اتحاد الزم برای اندازه گیری هوشمند در پکن شرکت می کند量测联盟.jpg


شرکت CANGO در نشست اتحادیۀ هوشمند اندازه گیری در چین شرکت می کند.

تاریخ: 21 تا 22 نوامبر 2017

آدرس: طبقه چهارم، مرکز کنوانسیون ملی پکن

غرفه شماره: E15


خوش آمدید به ما در غرفه ما مراجعه کنید

اخبار مرتبط