اخبار

جعبه متر به نگه دارید تا با بهینه سازی توان



بهینه سازی سیاست برنامه ریزی از طریق اصلاحات بازار با تکیه بر مکانيسم بازار تلفن همراه وب توسعه شکل گیری قیمت حراج دو متوجه; یا بعد از شبکه و پراکندگی، اپراتورهای شبکه قدرت برای ساخت سکوی حراج برای; همچنین سیستم یکپارچه عمودی قدرت بهینه سازی سیاست برنامه ریزی می شود. یا، تنظیم مکانیسم اعزام قدرت، فرم مکانیزم قیمت دقیق پیش نیاز بدون این کار کامل است، اصلاحات دیگر دشوار است به تحقق بخشیدن به هدف ترویج موضوع اقتصادی هستند.