اخبار

تک فاز E - متر جعبه دستیابی به سرعت مورد نیاز با کیفیت تضمینتک فاز E - متر جعبه به طور گسترده ای در زمینه های مختلف اقتصاد ملی برای حمایت مهم صنعت دفاع ملی ساختمان و ساخت و ساز پروژه های بزرگ استفاده می شود، صنعت مهم و اساسی اقتصاد ملی چین، هر روز ضروريات زندگی روزمره. رقابت در صنعت تک فاز E - متر جعبه چین با کیفیت از عوامل مهم محدود کردن توسعه بیشتر صنعت تک فاز E - متر جعبه چین تبدیل شده است. کم داخلی تک فاز E - متر جعبه محصول مشکل کیفیت از کوچک گرفته شده و به شرکت های متوسط برای بازار جعبه زیر جدول جام قربانی کیفیت به بازار کمی "مکانی" عوامل خاص می توان به تقسیم:

مشاهده کیفیت پایین. نگرانی شرکت های کوچک و متوسط در بازار و تفاوت این است که شروع به شرکت های بزرگ تمرکز بر روی علامت های تجاری مستقل است. درک مدیریت کیفیت از شرکت های کوچک و متوسط درجه انحراف وجود دارد، آنها تقریبا کنترل کیفیت، عدم فعالیت های صنعت بدانید. به منظور دنبال منافع، به منظور گرفتن پیشرفت، دستیابی به سرعت، شرایط تضمین کیفیت، تمایل به استراحت، منجر به عدم کیفیت محصول. اگر محصول به بی حد و حصر در بر داشت، آنها ابتدا بدون تغییر اندازه گیری اما از طریق روش های مختلف برای روشن شدن رابطه "Shangfangjianjian".

کمبود بودجه. تولید کنندگان تک فاز E - متر جعبه کوچک و متوسط شرکت های بزرگ از تک فاز E - متر جعبه، غنی و قوی است، بنابراین آنها را در سطح پایین فن آوری تکثیر باقی می ماند مالی ظرفیت وجود تفاوت بزرگ است. با توجه به عدم وجود منابع مالی شرکت های کوچک و متوسط تک فاز E - متر جعبه توانایی تولید تجهیزات با تکنولوژی بالا است، بیشتر استعداد های با تکنولوژی بالا را جذب می. سخت افزار و استعداد نیست با توسعه کوچک و متوسط فاز E - متر جعبه تنها به بهبود کیفیت محصول محصولات تبدیل به مسائل دشوار نگه می دارید.

محیط بازار ضعیف. فعلی صنعت تک فاز E - متر جعبه چین برای مبارزه با جنگ قیمت، تولید کنندگان تک فاز E - متر جعبه کوچک و متوسط لازم نیست استفاده از آنجا که فرایند تولید نیست با تولید تجهیزات، پیشرفته، عدم نگه می دارید استعداد، دشوار برای کنترل هزینه تولید در نتیجه. رقابت نظم در شور و شوق از بازار شریر رقابت، رقابت قیمت به تعدیل تک فاز E - متر جعبه برای اطمینان از کیفیت محصول.


اخبار مرتبط