اخبار

تیانل گائو، رئیس جمهور TENGEN، به کنگو سفر کرددر ساعت 13:00 ساعت 4 دسامبر، رئیس جمهور تیانل گائو و همکاران همکار Tengen از شرکت CANGO در پارک صنعتی Yueqing بازدید کردند.

آنها برای بازرسی کارخانه و بحث در مورد همکاری های آینده با مردم کانگو آمدند.

gtlcg.jpg

آنها با تجهیزات و مدیریت ما، و همچنین خط مونتاژ ما و غیره راضی هستند.

اخبار مرتبط